PL EN DE FR
12
GRUDZIEŃ
GODZINA KODOWANIA W ARGONAUT
GODZINA KODOWANIA W ARGONAUT

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata….Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. „

” Mottem na stronie code.org jest: 

Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki (computer science)
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

Tekst i zdjęcie źródło: http://godzinakodowania.pl/

 

    Nasi uczniowie również w ramach lekcji informatyki uczestniczyli w oferowanych zajęciach  GODZINY KODOWANIA. Znaleźli wiele zestawów łamigłówek, które przypomniały uczniom ich bohaterów z różnych gier, zabaw i filmów.  Dla najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyła się Anna i Elza, a dla starszych uczniów już bardziej zaawansowane MINECRAFT czy CODE COMBAT. Niektórzy uczniowie dziękowali za wprowadzenie w świat GODZINY KODOWANIA, bo czas wolny w domu spędzają na rozwiązywaniu podobnych zadań.

 

Waldemar Gnoiński

"Time Coding, organized within the framework of the Week of Education in Informatics (Computer Science Education Week, USA), is the largest educational initiative in history, addressed to students from all over the world ... . Participate in it all year round, 24/7, from any device and where access to the Internet, lessons and classes in school and out of school, either individually or in a group of students. "

"The motto on code.org is:

Every student in every school should have the opportunity to study computer science (computer science)
Hadi Portavi initiator Hours Codes.

Text source: http://godzinakodowania.pl/

    Our students also within the computing lessons attended classes offered HOURS OF CODE. They found multiple sets of puzzles, which reminded students of their heroes from a variety of games and movies. For the youngest greatest interest was the Anna and Elsa, and for older students more advanced Minecraft or CODE COMBAT. Some students thanked for putting the world HOURS OF CODE, for free time at home spend on solving similar tasks.