czwartek, 19 październik 2023 15:01

Budownictwo drogowe - najważniejsze pojęcia

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Budownictwo drogowe to szeroka dziedzina obejmująca nie tylko projektowanie, budowę i modernizację ulic, parkingów oraz chodników, lecz także tworzenie infrastruktury towarzyszącej – elementów małej architektury, sieci elektrycznych czy sygnalizacji świetlnej. Jakie są podstawowe pojęcia związane z tą częścią branży budowlanej?

 

Budownictwo drogowe, inaczej mówiąc drogownictwo, zajmuje się kwestiami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z budową oraz eksploatacją dróg, m.in. ich projektowaniem, tworzeniem, remontami oraz bieżącym utrzymaniem. Większość z tych zagadnień jest wieloetapowa i skomplikowana, a każde opisuje się przy użyciu szeregu pojęć. Które warto znać?

Droga kołowa

Droga kołowa to taka, która przeznaczona jest do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Towarzyszy jej infrastruktura dodatkowa. Ma utwardzoną nawierzchnię składającą się z kilku warstw albo wyłącznie utwardzoną powierzchnię gruntu.

Budowa dróg kołowych uwzględnia stworzenie części przeznaczonej do ruchu pojazdów oraz pobocza. Ten ostatni element czasami zastępowany jest chodnikiem dla pieszych.

Nasyp

Nasyp to warstwa albo zaprojektowana budowla ziemna z materiału gruntowego. Jeśli konstrukcje drogowe znajdują się w pobliżu wysokich nasypów, nasypy powinny być wykonane z odpowiedniego gruntu – o dużej jednorodności – i właściwie zabezpieczone. Chodzi o to, żeby zmniejszyć ryzyko osunięć w wyniku działania wód opadowych oraz naturalnego osiadania gruntu.

W związku z tym nasypy wykonuje się warstwowo, zagęszcza zgodnie ze wskaźnikami podanymi w projekcie budowlanym i nie dopuszcza się do powstawania przestrzeni, w których mogłaby się zatrzymywać woda.

Wykop

Roboty drogowe wiążą się zazwyczaj z koniecznością wykopów. Wykop to budowla ziemna powstająca w wyniku usunięcia gruntu.

W zależności od potrzeb wykopy przeprowadza się metodą czołową – przy dużych głębokościach i małych szerokościach lub warstwową – przy dużych szerokościach.

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia bitumiczna, inaczej asfaltowa, wykonywana jest z kamiennego kruszywa albo lepiszcza. Ma gładką powierzchnię, dużą elastyczność, wytrzymałość i wolno się ściera. To najpopularniejszy rodzaj nawierzchni. Budową dróg tego typu zajmuje się m.in. firma Radpol (https://rad-pol.pl) wykonująca również konstrukcje powierzchni przemysłowych, remonty sieci ciepłowniczych i mostów kolejowych.

W zależności od ilości lepiszcza wyróżnia się nawierzchnie: powierzchniowo bitumiczne, uzyskiwane z kruszyw bitumowanych oraz z betonu asfaltowego i smołowego.

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa zbudowana jest ze sztywnej płyty betonu cementowego, który układa się na specjalnie przygotowanej konstrukcji obejmującej zazwyczaj podbudowę pomocniczą, warstwę mrozoochronną i ulepszone podłoże. Cechuje się dużą odpornością na ruch kołowy i czynniki zewnętrzne.

Z założenia, nawierzchnie betonowe w Polsce budowane są z myślą o 30-letnim okresie eksploatacji, ale ze względu na wysoką wytrzymałość betonu remonty dróg tego typu nie zdarzają się zbyt często.

Nawierzchnia tłuczniowa

Nawierzchnia tłuczniowa, podobnie jak żwirowa i brukowana, zaliczana jest do twardych nawierzchni nieulepszonych. Występują na niej stosunkowo duże nierówności, a górna warstwa pozbawiona jest spoiwa – to sam tłuczeń – dlatego nie nadaje się do szybkiego ruchu samochodowego.